Главная » Статьи » Стандарттау

Мемлекетік метрологиялық қадағалауды жүзеге асырудың тәртібі

Мемлекетік метрологиялық  қадағалауды

жүзеге асырудың тәртібі 

     Тексерісті  жүзеге асырушы мемлекеттік қадағалау бойынша бөлімше тексеріс тапсырмаларын дайындайды және комиссияны құрады, оған мемлкеттік инспекторлармен қатар, басқа бақылау-қадағалаушылық органдардан немесе қоғамдық ұйымдардан тұруы мүмкін.

     Тексеріс  қатысушылары оны жүргіер алдында  берілген объектіде мемлекеттік қадағалау бойынша бөлімше немесе басқа бақылау-қадағалаушылық органдардың жүргізген алдыңғы тексеріс материалдарымен танысады.

     Мемлекеттік инспетордың комиссияның барлық мүшелерінің қатысуымен жүргізетін тексерісі кезінде тауарды сатып  алу жүзеге асырылады. Босатылған тауардың саны және/немесе босатылған тауар үшін алынған сомманы көрсететін чек немесе басқа құжатты алғаннан кейін мемлекеттік инспектор тексеріс тапсырмалары мен мемлекеттік инспектор куәлігін көрсетеді.

     Босатылған  тауар қайта-бақылаушылық өлшенуге жатады. Шешуші бақылаушылық өлшеу тауарды сатып алу кезінде саны көрсетілген   өлшеу құралымен немесе мемлекеттік инспектордың (комиссия құрамындағы) өлшеу құралымен (бар болған жағдайда) жүзеге асырылады. Шешуші өлшеу тексеріліп жатқан заңды немесе жеке тұлғалардың қатысуымен жүргізіледі. Комиссия тарапынан сатып алу кезінде шеттетілген тауарлардың санын сипаттайтын салмағын, көлемін, шығынын және басқа өлшемдерді анықтаудың дұрыстығы тексеріледі.

     Жүргізілген өлшемдерден кейін тауарларды босатуға қолданылатын өлшеу құралдарының инспекциялық тексеру жүзеге асырылады.

     Шешуші  өлшеулер мен инспекциялық тексерістерді  жүргізу кезінде мемлекеттік  инспектор қолданатын өлшем құралдарында өлшем құралдарына немесе эксплуатациялық  құжаттарға және тексеру туралы сертификатпен  қамтамасыз етілуге міндетті бақылаушылық таңба баспасы болуы керек.

     Тауарды қайта-бақылаушылық өлшеу процедурасы мен тауарды босату үшін пайдаланылатын өлшеу құралдарын инспекциялық тексеру аяқталғаннан кейін тауарды шеттетуге байланысты сауда операцияларын, соның ішінде инспекциялық тексерісті жүзеге асыруда қолданылатын өлшеу құралдарының жағдайы мен қолданылуын тексеру жүзеге асырылады, өлшеулерді орындаудың әдістерін дұрыс қолдану және метрологиялық ережелер мен нормаларды сақтау, соның ішінде:

·  өлшеу құралдарының тексерісі туралы қызмет етуші мерзімі және таңбасының белгісі бар сертификаттардың бар болуы;

·  өлшеулердің біртұтастығын қамтамасыз ететін мемлекеттік жүйесінің реестрінде өлшеу құралдарының бар болуы немесе олардың метрологиялық аттестациясын өткізу;

·  өлшеу құралдарын қолдану және оларды пайдалану құжаттарына сәйкес тағайындалуы бойынша пайдалану;

·  өлшеу құралдарын техникалық қызмет көрсетумен және жөндеумен қамтамасыз ету.

     Тексеріс  аяқталғаннан кейін тауар жеке немесе заңды тұлғаға қайтарылады. 
      

 

Мемлекеттік метрологиялық қадағалаудың нәтижелері

 
      Тексерістің нәтижесі актімен рәсімделеді, онда өткізілген тексерістің нәтижелері баяндалуы керек. Актіге комиссияның  барлық мүшелері қол қояды, одан кейін  оған өзгерістер мен толықтырулар енгізуге болмайды.

     Актінің мазмұны бойынша келіспеушіліктер болса соңғы шешімді тексеріс басшысы қабылдайды.комиссия мүшелері және тексеріс өткізілген жеке немесе заңды тұлғаның өкілдері қабылданған шешіммен келіспейтін болса, актіге тіркелетін, өзінің жеке ерекше пікірін жазбаша түрде ұсынуға құқығы бар.

     Актінің мазмұнын тексеріс өткізілген жеке немесе заңды тұлғаның басшысына таныстырады.

     Меторлогиялық ережелер мен нормаларды бұзушылықтар анықталса, тексеріс актісінің негізінде  мемлекеттік инспектор анықталған бұзушылықтарды жою бойынша бекітілген формадағы ескертуді толтырады.

     Ескертулер  актімен бірге тексеріс өткізілген жеке немесе заңды тұлғаның мекен-жайына, ал актінің көшірмесі – тексеріске қатысқан бақылау-қадағалау органдарына  және қоғамдық ұйымдарға жіберіледі.

     Тексеріс  өткізілген жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаның басшысы ескертулері бар тексеріс нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою бойынша шараларды қолданады.

     Анықталған  бұзушылықтарды жою мен ескертулерді жүзеге асыруды тексеру қайтадан жүргізілетін тексерістер кезінде жүзеге асырылады.

     Өлшеулердің біртұтастығын қамтамасыз ету облысында  қызмет ететін жеке немесе заңды тұлғалар метрологиялық ережелер мен нормаларды бұзғанда қызмет етуші заңнамаға  сәйкес қылмыстық және әкімшілік  жауапкершілікке тартылады.

 Бұзушылықтар  анықталған жеке немесе заңды тұлғаларға анықталған бұзушылықтарды жою бойынша ескертулерден басқа, келесі шаралар қолданылуы мүмкін: 

·  Тексеріс таңбасын өтеу және/немесе жарамсыз өлшеу құралдарының тексерісі туралы сертификатты жоққа шығару;

  • Лицензияның қызметін уақытша тоқтату;
  • Лицензияны немесе аккредитация аттестатын қайтарып алу;
  • әкімшілік пікір білдіру;
  • қылмыстық жауапкершілікке тарту.

     Көрсетілген шараларды қолдану тәртібі ҚР-ның қызмет етуші заңнамасына  сәйкес құзыретті орган бекітеді.

     Өлшеудің  біртұтастығын қамтамасыз ету облысында  қызметті жүзеге асырушы жеке немесе заңды тұлғалар мемлекеттік метрологиялық қадағалауды жүргізуде мемлекеттік инспекторға көмек көрсетеді. 

     Мемлекеттік метрологиялық қадағалауды жүзеге асыруды кедергі жасайтын тұлғалар ҚР-ның қызмет етуші заңнамасына сәйкес жауапқа тартылады. 

     Мемлекеттік метрологиялық қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік инспекторлардың  жауапкершіліктері:

·  лауазымдық міндеттерін орындамау немесе дұрыс орындамау, құзіреттілігін шектен тыс қолдану және де басқа бұзушылықтар үшін, оның ішінде мемлекеттік және коммерциялық құпияларды жариялауды қоса алғанда, ҚР-ның қызмет етуші заңнамасына сәйкес жауапқа тартылуы мүмкін; 

·  мемлекетік инспекторлардың қызметтеріне шағым, олар шешім қабылдағаннан кейін он күннен кешіктірілмей құзіретті мемлекеттік органға немесе сотқа ұсынылады;

·  мемлекеттік инспекторлық қызметіне шағымдану, берілген ескертулерді орындауды тоқтатпайды.

Тексерісті  рәсімдеу ҚР-ның СТ тіртібінде жүзеге асырылады, 2.2. Актісінің формасы осы стандарттың А қосымшасында келтірілген.  

Тексеріс  нәтижелері бойынша ескертулер ҚР-ның СТ бекітілген тәртіпте беріледі, 2.2. анықталған бұзушылықтарды жою туралы Ескертулер формасы осы стандарттың Б қосымшасында келтірілген.

Сауда ережелерін және басқа да бекітілген метрологиялық ережелер мен нормаларды бұзу анықталғанда, сонымен қатар  бұзушылықтарды жою бойынша ескертулер орындалмаса, акт қызмет етуші заңнамаға  сәйкес шаралар қолдану үшін компетентті органдарына жіберіледі. 
           Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы сарапшы-аудиторлар
          1. Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы сарапшы-аудиторлар өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы, соның iшiнде жеке және заңды тұлғаларды лицензиялау және аккредиттеу кезiндегi жұмыстарды жүзеге асырады.
          2. Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы сарапшы-аудиторлардың қызметi өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi нормативтiк құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.
       Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласында консалтингтiк қызметтер көрсететiн заңды тұлғалар
Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласында консалтингтiк қызметтер көрсететiн заңды тұлғалар өз қызметiн өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi нормативтiк құжаттарға сәйкес жүзеге асырады.


Категория: Стандарттау | Добавил: admin (28.10.2013)
Просмотров: 1621 | Теги: Мемлекетік метрологиялық қадағалауд | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Имя *:
Email:
Код *: