Главная » Статьи » Информатика

Программа интерфейсін құру. Аспаптарды өңдеу принциптары. Интерфейс құру әдістері және аспаптық құралдары.

Программа интерфейсін құруАспаптарды өңдеу принциптары. Интерфейс құру әдістері және аспаптық құралдары.

 

 

Жүйенің стандартты интерфейсі. Аралас минимизация. Экранға орналастыру. Бір және көпбеттік интерфейс. Модальды терезелер және фокус. Интерфейсті визуальды жобалауды қамтамасыздандыру технологиялары. Бояу. Терезелердің ауысуы және олардың орналасу реті. Сілтемелер ұйымдастыру. Интерфейске инженерлік психология және эргономика талаптары. Визуальды дизайнерлердің интерфейстік объектілері және олардың интерфейс құрудағы қолданылуы. Қасиет редакторын құру. Компонент редакторлары. Қасиеттер категориясы. Windows қабықшасының кеңейтілуі –СОМ объектілер мастері, контекстті менюді ауыстыру өңдегіштері, пиктограммалар. Open Tools API интерфейстері. Мастерлер құру.

«(Delphi7, гл.8) TActionList компоненті, бұл — орталықтандырылған сақтау, мұнда падйланушы жағынан әрекеттер олармен оындалатын реакциялармен байланысады.

Әрекет (Action) деп операцияны атаймыз, оны пайдаланушы интерфейс элементтеріне әрекеттесіп жасайды. Әрекет орындалу керек компонент әрекет (Action target) мақсаты деп аталады. Әрекет инициализацияланған компонент (батырма, пункт меню), — әрекет клиенті (Action client) деп аталады.

Ескерту  Барлық әрекеттер бір компоненттер TActionList немесе TActionManager тізіміне біріккен кезде ғана жұмыс істей алады. Бұл компоненттердің сыртынан ешбір әрекет орындалмайды.

Бірінші жұмыс формаға  TActionList компонентін орнатудан басталады. Ол бірінші Standard бетіндегі  компоненттер палитрасында орналасқан. Бұдан кейін әрекеттер тізімінің редакторын маустың басқышын екі рет компонент немесе контекстік менюді басу арқылы жіберу керек.

Әрекеттерді қосу. Қоспастан бұрын әрекет дегеніміз не? ..

Әрекеттермен байланысты уақиғалар TAction компоненті үш уақиғаға көңіл бөледіOnExecute, OnUpdate И OnHint.

Бірінші — және бұл негізгі — берілген әрекетке берілетін реакция. Бұл уақиға басқышты басу кезінде орындалады.  Мұнда — тәртіпке байланысты орындалады. Тәртіпке байланысты дер отырғанымыз, ол сигналды өңдеу сұлбасы бойынша орындалады, оның 4  - этапы бар:

1. Бірінші әрекеттер тізімінен OnExecute уақиға өңдегіші шақырылады

TActionList:

property OnExecuteTActionEventTActionEvent = procedure (Action: TBasicActionvar Handled: Boolean)

of object;

Егер бұл уақиғаның өңдегіші сізбен қаралмаса онда келесі уақиға генерациясы орындалады — қадам 2.

2. Глобальды Application обьектісінің  onActionExecute уақиғалар өңдегіші шақырылады (уақиға типі алдындағыдай — TActionEvent). Егер әрекет сигналын орындамаса онда келесі қадамға өтеміз.

3. Әрекеттің өзінен onExecute уақиға өңдегіші шақырылады (объект типі TAction немесе мұраға алынады).

4. Егер бірінші үш қадам жағдайды өңдемесе (False болса), ондамүмкінбұл дұрыс қойылмаған мақсатқа байланысты болған шығар (Target). Соңғы шанс ретінде қосымшаға CM_ACTIONEXECUTE хабарламасы жіберіледіБұл жағдайда бұл жағдай үшін басқа мақсат ізделеді.

onupdate уақиғаларды енгізу. onupdate уақиғаларды қолдануға мысал:

procedure TForml.PasteActionUpdate(Sender: TObject); begin

TAction(Sender).Checked := Clipboard.HasFormat(CFJTEXT);

 end;

Ескерту onupdate уақиғаларды шақыру кезінде де 4 – этаптық әрекеттер тізбегі орындаладыол алдыңғы OnExecute –ге ұқсас.

Үшінші уақиға типі келесідегідей:

THintEvent = procedure (var HintStr: string; var CanShow: Boolean) of object;

Ол басқару элементінен берілген әрекетке байланысты жауаптар керек болған кезде шақырыладыУақығалар өңдегішінде бірнәрсе шығатын шықпайтындығын көрсетуге болады (CanShow параметріжәнеегер шықса онда не шығатындығы (Hintstr параметрі).

Бұлар Taction компонентіне байланысты уақиғалар болғанАл TActionList компонентінің өзінің үш уақиғасы барOnExecuteOnUpdate жәнеOnChangeБірінші екеуін біз қарастырдықал үшінші тізімді өзгерту кезінде орындалады (әрекеттерді қосу немесе жою).

Әрекеттер клиенттеріне таратылатын қасиеттер Егер бірнеше басқыштардың немесе меню пунктерінің бір ғана жалпы өңдегіші болса, онда олардың басқа қасиеттерінің де бірдей болуын талап еткен дұрысDelphi –де ол солай тартылған.

TActionManager компоненті (ары қарай тексте — әрекеттер менеджері). Ол басқа да көптеген қосымша мүмкіндіктер береді.

TActionManager редакторының бірінші бетінде (екілік маусты басу арқылы немесе контексті менюдегі Customize командасы арқылы шақырылады) барлық панелдер тізімі тұрады, олар берілген әрекеттер менеджерімен байланысқан. Сіз жаңа компонент қосып немесе бұрынғы компонентті TActionToolBar басқышындағы New және Delete басу арқылы орындай аласыз.

Жүйенің стандартты интерфейсі. Интерфейсті өңдеу мысалы – MS Visual Systems, Borland Visual Systems, Oracle Visual Systems және т.б. Шешімі, артықшылықтары, кемшіліктері, мобильдігі, тереңдігі, түсі, өлшемі, анимациясы, масштабталуы, сенімділігі, қатынау жылдамдығы және т.б. Жүйенің стандартты интерфейсінің элементтері және олардың компоненттік таратылу.

Кірісу минимизациясы. Автоматизация деңгейі және компетенттік емес жағдайлардың сақтау. Әрекеттер тізбегі және сеанстары. Шаблондарды қолдану. Көптүрлілік және мобильдік көрсеткіштері. Жүйелерді қолдану, – аспаптарды, істік  графиканы.

Бір қосымшаның екі рет жіберілуінен қалай құтылуға болады?

Мұндай жағдай көп кездеседі. Мұндағы негізгі идея, ол қосылатын қосымша қосылар алдында ресурсты алып алу керек, ал қалғандары да оны орындағысы келеді бірақ ол бос бюолмағандықтан өз жұмыстарын аяқтайды да оның басқа қосымшалары жасалмайды.

Мұндай ресурстың мысалы — жадығы бейнеленетін файлдағы жалпы блок. Бұл ресурстың аты болғандықтан, оны өз қосымшыңызға уникальды етіп жзасауға болады:

  var UniqueMapping : THandle;

  FirstWindow : THandle

  ; begin

  UniqueMapping := CreateFileMapping($ffffffff

  nil, PAGE_READONLY, 0, 32,'MyMap');

   if UniqueMapping = 0 then

   begin    ShowMessage(SysErrorMessage(GetLastError));    Halt;    end

  else if GetLastError = ERROR_ALREADY_EXISTS then 

     begin    FirstWindow := FindWindowEx(0, 0, TfmMain.ClassName, nil);

        if FirstWindowoO then   SetForegroundWindow(FirstWindow};    Halt;     end;

  // Application.Initialize қосмышасының басқа көшірмесі жоқ;

Бұндай жолдарды жоба формасын құрудан бұрын текстің басын орныластыру керек.

Жадымен бірге қолданылатын блок жүйеілік бет файлында беріледі (бұл жайында бірінші параметр айтып тұрол -1 теңфункция сипаттамасын қара.

CreateFileMapping). Оның аты — муМарЕгер блокты құру кезінде қате коды алынса ERROR_ALREADY__EXISTS, онда ол қосымшаның жұмыс істеп тұрған көшірмесінің бар екендігін білдіреді.

Экранға орналастыруБіржәне көпбеттік интерфейсМодальды терезелер және фокусПанелдерфреймдерағаштарграфтаржелілер –уақиғалық парадигмалардың визуальды бейнеленуінің ақпараттық моделіКонцентрация және интерфейстің таратылу жалпыламасыИнтерфейстің көпбетілігі және көппроцессорлығыБейнелерді өзгерту – программадағы әрекеттерИнтерфейс элементтерінің активациясы және фокустың қолданылуыФорманың модальдығы – артықшылықтары және кемшіліктері.

Интерфейсті визуальды жобалауды қамтамасыздандыратын технологияларБояуОперациялық жүйенің графикалық интерфейсінің кітапханасы.Визуальды программа құрушылардың графикалық кітапханасы. Графикалық бағытталған жүйелерГрафикалық файлдардың форматы – графикалық ақпарат жеткізгіштер. Экспорт – графикалық форматтардың импортыМикропроцессордың графикалық мүмкіндіктері – деректер типіоперациялар, видеожүйелер.

Терезелердің ауысуы және оларды орналастыру тәртібіТерезелік парадигма. Алғы план және фон. Терезелер жиыныЖалпылама және бөлшек бейнелерОперативті активтендіру.

Көмекші сөздерді ұйымдастыруMS Word – көмекші сөздерді ұйымдастыруға мысалАПКинтеллекті өсіу стимуляторы және үйртушіКөмекші сөздер – контекстілігінақтылығыкөпбөліктілігівизуальдылығысыйысушылығықалпына келтірілуі, динамикалығы (оперативтігі) тестіленуі.

Эргономика талаптары және интерфейстің инженерлік психологиясыВизуальды дизайнерлердің интерфейстік объектілері және олардың интерфейсті құрудағы қолданылуыКомпоненттер ағашындағы IInterface бұтағыIInterface мұрагері.  IInterface қолданылатын аспаптары және мұрагерлері.

 Қасиеттер редакторын құруКомпоненттер редакторыҚасиеттер категориясыWindows қабықшасының кеңейтілуі –СОМ объектілер мастері,ауысуларды, контекстік менюді, пиктограммаларды өңдеушілер. Мысалымен келтір.

 

 

Бақылау сұрақтары:

1.      Windows стандартты интерфейсінде қандай элементтер қолданылады?

2.      Бұл элементтер қайтіп орналасқан?

3.      Программада бұл элементтер интерфейсі қайтіп орналасады?

4.      Өңдеушінің қандай әрекеттері интерфейс құрумен байланысты?

5.      Windows интерфейсінде қолданылатын стандартты графика форматтары қандай?

6.      IInterfacе обьектісін қалай түсінесіз?

7.      Интерфейстің қандай аспаптары графикалық және мультимедиялық элементтер құруда  қолданылады?

Категория: Информатика | Добавил: admin_ (01.12.2013)
Просмотров: 4991 | Комментарии: 1 | Теги: Интерфейс құру әдістері және аспапт, Аспаптарды өңдеу принциптары, Программа интерфейсін құру | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Имя *:
Email:
Код *: