Главная » Статьи » Экономика

Экономикадан тест сұрақтары жауабымен

1-вариант

1.Тек ауыл шаруашылығының еңбегін өндіруші деп  санаған бағыт

Г) Физократтар

2. Сауда буржуазиясының мүдделерін көрсететін экономикалық теория – бұл:

А) Меркантилизм

3. Марксизм экономикалық теория пәні туралы:

А) экономикалық қатынастар

4. А.Маршаллмен енгізілген тепе – теңдік баға термині нені білдіреді:

В) Тұтынушының сұранысы сатушылардың ұсынысына теңеседі

5. Төмендегі көрсетілгендердің қайсысы меркантилистер теориясына қайшы келеді:

Г) байлықтың көзі - еңбекте

6. «Реттелмелі капитализм» теориясының негізін қалаушы:

Б) Дж. Мейнард Кейнс

7. Монетаризм теориясының мәні:

А) Ақша массасын мемлекеттік реттеуде

8. Физиократтар мектебінің негізін қалаушы:

В) Ф.Кенэ

9. Шекті пайдалық теориясы мен еңбек құнының классикалық теориясын синтездеу идеясы кімнің еңбегінде көрініс алған

Б) А.Маршалл

10. «Шекті пайдалылық», «шекті өнімділік», «шекті шығындар» категориялары қандай теорияға қатысты:

В) Маржинализм

11. Экономикаға мемлекеттің минималды араласу идеясы – либерализм – ең алғашқы рет кімнің еңбегінде көрініс алған

Б) А.Смит

12. Төмендегілердің қайсысы К. Маркстің ашқан жаңалықтарына жатпайды: 

В) «Көрінбейтін қол» құбылысы

13. «Шекті пайдалылық» теориясындағы экономико - математикалық бағыттың өкілі – бұл

В) Л.Вальрас

14. Экономикалық теория нені зерттейді

В) Қоғамдық өндіріс үрдісіндегі адамдар арасындағы қатынастарды

15. Қоғамның экономикалық өмірінде қандай қатынастар анықтаушы болып табылады:

В) Өндірістік

16. Экономикалық заңдар қандай байланыстарды білдіреді:

Б) Себеп – салдарлық

17. Төмендегі ережелердің қайсысы экономикалық теория пәнінің анықтамасына қайшы келеді:

Б) Шексіз өндірістік ресурстар

18. Позитивті экономикалық теория нені зерттейді:

А) Нақты жағдайды

19. Егер қоғам шығындарды азайтуға және шектелген өндірістік ресурстардан қайтарылымдықты көбейтуге ұмтылса, бұл қандай экономикалық мақсатқа жатады

Г) Экономикалық тиімділік

20. Егер экономикалық жалпыламалар фактілерге негізделсе, бұл әдіс:

Г) Индуктивті

2-вариант

Б) Барлық экономикалық жүйелерді зерттеуге жарамды

2. Экономикалық теория қандай қатынастар жүйесін зерттейді:

Б) Әлеуметтік- экономикалық

3. Төмендегі анықтамалардың қайсысы экономикалық модель түсінігіне қайшы келеді:

А) Экономикалық идеалды үлгісі

4. Егер экономика тұтас жүйе ретінде зерттелсе, бұл анализ:

Б) макроэкономикалық

5. Микроэкономика нені зерттейді:

Г) Тұтынушылардың, фирмалардың, жеке топтардың іс–әрекетін, мінез – құлқын

6. Экономикалық жүйедегі бағалардың жалпы деңгейі және жұмыссыздық қай курста зерттеледі:

Б) Макроэкономика

7. Төменде көрсетілген жалпы экономикалық теория функциясының қайсысы қоғамдық экономикалық үрдістерді жан–жақты зерттеуге арналған:

В) танымдық

8. Сұраныс пен ұсыныс заңы қай экономикалық заңдардың қандай түріне жатады:

Б) ерекше экономикалық заңдарға

9. Төмендегілердің қайсысы экономиканың негізгі сұрағы болып табылады:

В) барлық ресурс түрлерінің шектеулілік жағдайында шексіз қажеттіліктерді қанағаттандыру

10. Қандай мәселелер жалпы экономикалық теориямен қамтылмайды:

Б) Іскерлік қарым- қатынас қағидалары

11. Экономикалық теория қандай қызметті атқармайды:

Г) Есептік

12. Экономикалық ой-өріске не тән емес:

Г) Шетел инвестицияларына жағымсыз көзқарас

13. Экономикалық заңдар – бұл:

А) Өндірістік қатынастардағы ішкі, тұрақты байланыстар

14. Төмендегі ережелердің қайсысы дұрыс болып табылады:

А) Экономикалық заңдар объективті әрекет етеді, тек адамдар оларды зерттеп, практикалық қызметте дұрыс қолдану керек

15. Экономикалық категория – бұл:

Д) Өндіріс қатынастардың қандай-да бір жақтарын көрсететін ғылыми абстракция

16. Синтез әдісі қалай сипатталады:

А) Экономикалық үрдістерді модельдеу

Б) Эксперименттерді қою

В) Жеке элементтердің біртұтас органикалық бүтінге құрылуы

Г) Экономикалық құбылыстарды тарихи жағынан қарастыру

Д) Экономикалық үрдістерді болжау

17. Төмендегі көрсетілген категориялардың қайсысы меншіктің анықтамасына кірмейді:

Б) Мүдде

18. Меншік формасының алмастыру кезінде төмендегілердің қайсысы шешуші роль атқармайды:

Г) Еңбек ұжымының мүддесі

19. Өзіндік меншікке не жатады:

В) Телевизор

20. Жалға алушының құқығына төмендегілердің қайсысы жатпайды:

В) Жалға алынған мүлікті буйыру

3-вариант

1. Экономикалық мүдде – бұл:

А) Қор жинауды дамытуға ынта

2. Нарықтық экономикада қандай мүдделер басты болып саналады:

А) Жеке

3.Қазақстанның қазіргі экономикасында мемлекеттік меншіктің үлесі қандай:

В) 30-40%

 4. Жекешелендіру мен мемелекеттік иелігінен алудың экономикалық мазмұны:

Б) Бәсекелік жағдайды қамтамасыз ету

5. Жекешелендіру объектісіне төмендегілердің қайсысы жатпайды:

А) Еңбек ұжымдары

46. Төмендегі келтірілген категориялардың қайсылары меншіктің экономикалық мазмұнын көрсетеді:

Б) Иелену-алыстату

7.Иемдену құқығын қалай сипаттауға болады:

А) Игіліктерді физикалық бақылаудың ерекше құқығы

8. Қазақстан Республикасының Конституция бойынша меншіктің қандай формалары бар:

А) Жеке және мемлекеттік

9.Бұйыру құқығы немен сипаталады:

А)Заттардың нақты немесе заңдық тағдырын анықтау мүмкүндігімен

10. «Меншік» экономикалық  категориясы қандай қатынастарды көрсетеді:

А) Өндіріс құралдары мен нәтижелерін иемдену бойынша қатынастарды

11. Қандай қатынастар жүйе құраушы болып табылады:

Б) Өндіріс құралдарына деген меншік қатынастары

12. Меншік экономикалық жүзеге асырылыды, егер:

Г) Ол өз иесіне пайда әкелсе

13. ҚР Конституциясы бойынша, жер және оның қойнауы, су, өсімдік және жануарлар  әлемі, басқада табиғи ресурстар:

Б) Мемлекеттік меншікке жатады

14. Мемлекеттік меншікті жекешелендіру – бұл:

Г) Мемлекеттік меншікті әртүрлі меншікке айналдыру

15. Кәсіпкер – бұл:

А) Еңбекті, жерді, капиталды тиімді қосуға мүмкүндік  беретін қызмет түрі

16. Акционерлік қоғамның жалпы мақсаты:

А) Пайда

17. Тауар өндірушілердің жеке еңбегіне негізделген кәсіпорынды өндіріс көлемі бойынша қай топқа жатқызуға болады:

Д) Шағын

18. Акционерлік қоғамның өзіндік капиталы неден құралды:

А) Акционерлік капитал мен бөлінбеген табыстан

9. «Меншік-бұл  ұрлық» деген сөзді айтқан :

В) Пьер – Жозеф Прудон

20. Мемлекеттік меншіктің ең көп дамыған жүйесі:

Б) Жоспарлы

4-вариант

1. Меншік формасының қай түрі мемлекеттік өндірушілердің диктатына және дифициттің пайда болуына әкеліп соғуы мүмкін:

Д) Өзіндік

2. Натуралдық шарашылық – бұл:

Г) Өмірге қажетті өнімдердің барлығы өз күшімен өндірілетін және тауарлық айырбас  жүрмейтін шаруашылық

3. Тауарлық өндірістің  пайда болу себебі:

В) Қоғамдық еңбек бөлінісі

4. Қандай пайдалы заттар тауар болып табылады

Г) Сату немесе айырбастау үшін өндірілген еңбек өнімдері

5. Тауардың екі қасиеті бар (тұтыну құны және құн), өйткені ондағы сіңген еңбектің сипаты

В) Нақты және абстракты

6. Тауардың тұтыну құны жасалады:

А) Нақты еңбекпен

7. Тауардың құны жасалады:

Б) Абстракты еңбекпен

8. Ақшаның пайда болу себебі:

В) Айырбастың дамуынан

9. Ақшаның дұрыс емес аталған функциясын анықтаңыздар

В) Неиеге сатылған тауарға жасалған төлем - айналым құралы

10. Шекті пайдалылықтың төмендеу заңы:

Б) Тауардың әрбір келесі бірлігінің пайдалылығы оның мөлшерінің көбеюіне байланысты төмендейді

11. Натуралды шаруашылықта не дефицит болып табылады:

Д) Уақыт

12. Төмендегі көрсетілген ережелердің қайсысы натуралды шаруашылықты дұрыс емес сипаттайды:

Г) Натуралды шаруашылық жағдайында өндірушілер бір біріне тәуелді болады

13. Төмендегі келтірілген ережелердің қайсысы тауарлы шаруашылықтың мәнін бұзады:

Б) Тауарлық шаруашылық жағдайында өнім өндірушінің өз қажеттілігін қанағаттандыру үшін өндіріледі

14. Бартер ақшаның қандай фунуциясын орындайды:

Б) Айналым құралы

15. Ақшаның қай функциясы оның абсолютті өтімділігін көрсетеді:

Г) Қор жинау құралы

16. Игіліктің құндылығы неге байланысты емес:

А) Оны өндіруге кеткен шығын көлеміне

17. Айырбас әдетте:

А) Өзара тиімді

18. Тауарлық шаруашылық ‑бұл:

В) Тауарлар мен қызыметтерді сату үшін өндірістің ұйымдастырылуы

19. Натуралды шаруашылық пен тауарлық шаруашылықтың айырмашылығы неде:

Б) Натуралдық шаруашылыққа қарағанда,тауарлық шаруашылықта өндірілген өнім нарықта айырбастауға арналған

20. Натуралды шаруашылыққа не тән емес:

А) Еңбек бөлінісі мен мамандандырылу

5-вариант

1. Натуралдық шаруашылыққа не тән:

А) Жекеше шаруашылық бірлігінде өндіру мен тұтынудың арасындағы тікелей байланыс

2. Тауарлық шаруашылыққа не тән Д) Еңбек бөлінісі мен шаруашылықтың ашықтығы 

83. Тауардың тұтыну құны дегеніміз:

А) Тауардың сиректігі

4. Тауардың құны дегеніміз:

А) Тауарды өндіруге кеткен еңбек

5. Тауарды жасайтын абстракты еңбекті қалай сипаттауға болады: 

Д) Нақты формасы жоқ, жалпы еңбек

6. Тауарлық шаруашылықта еңбек өнімі қандай кезеңде қоғамға танылады:

В) Айырбас саласында

7. Құн заңына сәйкес:

А) Тауарды өндіру мен айырбастау қоғамдық ‑ қажетті еңбек шығындарының негізінде жүзеге асырылады

8. Ақша экономикалық категория ретінде:

В) Жалпы эквивалент рөлін атқаратын тауар

9. Ақшаның қай функциясы баға деген түсінікті анықтайды:

А) Құн өлшемі

10. Ақшаның қай функциясының негізінде несиелік ақшалар пайда болады

Д) Төлем құралы

11. Төмендегі көрсетілгендердің қайсысы шекті пайдалықтың төмендеуі заңына қайшы келеді:

Д) Тауар бірлігі көп тұтынылған сайын, шекті пайдалылық ұлғаяды

12. Айналымға қажетті ақшаның көлемін анықтайтын факторларды көрсетіңіз:

Г) Тауар мен қызмет бағасының сомасы+ақша бірлігінің айналымының жылдамдығы

13. Төмендегі көрсетілген несие ақшаларының қай түрі ЭЕМ‑ді қолданумен байланысты:

Г) Электронды ақша

14. Басқа факторлардың өзгеріссіз болуы жағдайында қай фактордың ұлғаюы айналымдағы ақша мөлшерінің азайтылуын талап етеді:

В) Ақша бірлігін айналымның жылдамдығы

15. Натуралдық шаруашылықтан нарықтық экономикаға өту кезеңінде бартер ақша арқылы жүзеге асатын айырбасқа орын берді, өйткені бартер:

В) Айырбастаудағы экиваленттілікті қамтамасыз етпеді, ыңғайсыз болды және еңбек бөлінісіне кедергі болды

16. Тауарлық шаруашылыққа қандай қасиеттер тән:

А) Жанама, нарық арқылы, экономикалық байланыстар

17. Ақшаның «металистік» теориясының бұрыстығы қандай нақты жағдайлармен байланыстырылады:

В) Ақша айналымының өсуімен, қолма‑қолсыз есеп айырысудың дамуы мен несиелік ақшалардың пайда болуы

18. «Номиналистік» ақша теориясына не тән емес:

В) Ақшаның құны айналым үрдісіне дейін болады

19. Еңбек «интенсивтілігі» дегеніміз‑бұл:

Б) Уақыт бірлігіндегі жұмыс күшінің шығыны

20. Еңбек «өнімділігі» дегеніміз‑бұл:

А) Уақыт бірлігінде өндірілен өнім көлемі

6-вариант

1.Төмендегі көрсетілгендердің қайсысы экономикалық жүйенің даму критерийлеріне жатпайды:

Д)  Экономикадағы мемлекеттің монополиялық жағдайы

2. «Нені, қалай және кім үшін» өндіру мәселесі қандай жүйелерге тән:

Г) Кез-келген қоғамға

3. Нарықтық экономикада не дефицит болып табылады:

Б)  Ақша

104. Командалық экономикада тұрақты дефицит болып табылад

В) Тауарлар мен қызметтер

5. Аралас экономикада мемлекеттің рөлі:

Б) Шектелген

6. Аралас экономика қалай сипатталады:

Г) Реттелмелі нарықтық

7. Қазіргі кезде дамыған елдерде экономиканың қандай моделі тән:

А) Еркін бәсекелі нарықтық экономика

8. Нарықты экономикаға не тән емес:

В) Директивті жоспарлау

9. Экономикалық мәселелер бір жағынан  нарықпен, екінші жағынан мемлекетпен шешілсе, бұл экономика:

В) Аралас

10. Командалық экономикаға не тән емес:

Г) Жоспарлы баға белгілеу

11. Жүйелілік қағидаларына төмендегілердің қайсысы тән емес:

А) Тәндік қағидасы

12. Технология экономикалық жүйе үшін маңызды,өйткені ол

В) Өндірістік мүмкіндіктер шекарасын белгілейді және өндіріс факторларын пайдалану тиімділігін анықтайды

13. Өтпелі экономикаға тән қасиеттерді көрсетіңіз:

А) Әртүрлі экономикалық жүйе элементтерінің қызметтесуі, қарама‑қайшылықтард

14. Дәстүрлі экономикаға не тән емес:

Г) Ұлғаймалы ұдайы өндіріс

15.Төменде көрсетілген міндеттердің қайсысы экономикалық  жүйе үшін негізгі болып табылады:

А) Жеке экономикалық  субъектілердің іс‑әрекеттерін үйлестіру

16. Орталықтанған жоспарлы экономикасына не тән:

Б) Ресурстар мен капитал салымдарының жоспарлы бөлінуі

17. Төмендегі көрсетілгендердің қайсысы аралас экономикаға тән емес:

А) Экономиканы орталықтан жоспарлы басқару

18. Экономикалық жүйенің қай моделінде экономикалық дағдарыстарды  алдын‑алудың антициклдіқ шаралары қолданылады:

В) Аралас

19. Экономикалық жүйенің қай типіне халықтың әлеуметтік қорғалмау жағдайы тән:

В) Нарықты

20. Төмендегі көрсетілгендердің қайсысы еркін нарыққа сәйкес келмейді:

Б) Тауар мен қызметтердің бір ғана өндірушісінің болуы

7-вариант

1. Мемлекеттің экономикаға қатысуы қандай қажеттіліктен туындайды

В) Мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік дамуындағы нақты міндеттерді орындау

2. Нарықтық экономика жүйе ретінде қалай сипатталады:

В) Жеке меншікке, еркін таңдауға және бәсекеге негізделген

3. Өзін-өзі реттейтін нарықтық жүйе қалай сипатталады:

Б) Баға механизмі әрекетінің нәтижесінде тез жойылатын тауар массасының артықшылығы мен дефицитінің болуы

4. Нарықтық шаруашылықтың пайда болуына және қызмет етуіне қай шарт кедергі болады:

В) Өндіру мен бөлуді басқарудың қатаң жүйесі

5. Егер экономикалық билік орталықтандырылған және негізгі экономикалық субъектісі болып мемлекет болса, бұл:

Д) Әміршілдік ‑әкімшілік жүйе

6. Төмендегі көрсетілгендердің қайсысы өтпелі экономикаға тән емес:

Г) Тұрақты экономикалық өсу

7. Нарықтық экономикаға өту кезеңінде төмендегілердің қайсысы басты міндеттерге жатпайды:

Г) Директивті жоспарлау

8.Социолизмнен нарықтық экономикаға өту кезеңінде экономикалық саясаттың  либерализациясы нені білдіреді:

В) Әміршілік‑әкімшілік басқару әдістерін жанама, экономикалық әдістерге өтуді

9. Социолистік экономиканың ең маңызды айырмашылық  белгісіне не жатпайды:

А) Меншік формаларының көп түрлілігі

10. Еркін сауда экономикасы қалай сипатталады:

А) Жетілген бәсеке және нарықта кімде-кімнің билігінің жоқ болуы

11Сатушы мен сатып алушыны біріктіретін кез‑келген шаралар мен әрекеттер қалай аталады:

Б) Нарық

12.Төменде көрсетілгендердің қайсысы жетілген бәсеке нарығының сипаттамасы болып табылмайды

Г) Жеке компаниялар нарықтық ұсыныстың айтарлықтай бөлігін қамтамасыз ет

13. Келесі сипаттамалардың қайсысы нарықтық шаруашылықтың түсінігіне қатысты?

Б) Таңдау еркіндігі

14. Төменде көрсетілген элементтердің қайсысы нарықтық экономика үшін ең маңызды болып табылады:

В) Нарықтағы белсенді бәсеке

15. Нарықтық экономикада мемлекет қандай функцияны орындамайды:

Г) Шаруашылық салаларының арасында ресурстарды қайта бөлу

16. Интелектуалды өнім нарығына қайсысы жатпайды:

Д) Азық‑түлік

17. Ұлттық нарық нарықтарды жіктеудің қандай типіне жатады?

Б) Географиялық жағдайы бойынша

18. Олигополиялық нарық нарықтардың құрылымын жіктеудің қандай типіне жатады:

В) Бәсекенің шектеулілік дәрежесі бойынша

19. Берілген алғышарттардың қайсысы экономиканың тиімді қызмет етуіне тән емес:

В) Мемлекеттік дотациялардың көмегін тұрақты төмен бағаларды қолдау

20. Нарықты сегменттеу кезінде сатып алушылардың жеке топтары қандай белгілері бойынша айқындалады:

А) Жынысы, жасы  бойынша

141. Жарнама – бұл:

А) Маркетинг құралы

142. Нарықтық шаруашылықтың негізгі субъектілері:

В) Үй шаруашылығы, фирмалар, үкімет

143. Төмендегілердің қайсысы нарықтық механизм құрылымның элементі болып табылмайды:

А) Жоспарлау

144. Дұрыс емес көрсетілген нарық классификациясын атаңыз

Б) Бәсекені шектеу дәрежесі бойынша – шикізаттық

145. Нарықтық экономиканың әрекет ету механизіміне қандай қағида қайшы келеді:

В) Класстық көзқарас жағынан өндірістік қарым‑қатынасты талдау

146. Нарықтық  экономиканың  элементтеріне қайсысы жатпайды:

Г) Қайырымдылық қоры

147. Нарық функциясына қайсысы жатпайды:

Д) Жинақтау

148.Сатушылар мен сатып алушылар нарығы қандай белгі бойынша жіктеледі:

В) Нарық субъектілері бойынша

149. Нарық механизмнің жағымсыз жақтарына қайсысы жатпайды:

В) Сұраныс пен ұсыныс ара қатынасы

150. Нарық‑бұл:

А) сатушылар мен сатып алушылар арасындағы қатынастар жүйесі

 


Категория: Экономика | Добавил: admin (30.10.2013)
Просмотров: 46962 | Комментарии: 7 | Теги: Экономикадан тест сұрақтары жауабым | Рейтинг: 2.7/7
Всего комментариев: 7
0  
7 Бакдаулет   (11.09.2020 11:52) [Материал]
ТЕС жауаптера болса поный рахмет

0  
6 Бибинур   (13.03.2019 10:42) [Материал]
Жауабын және толық нұсқасын кайдан алса болады?

0  
5 Жадыра   (05.03.2017 17:31) [Материал]
жауап кайда?

0  
4 Айгерім   (23.10.2016 22:02) [Материал]
Жауап керек?

0  
3 Куаныш   (28.01.2016 09:19) [Материал]
заранее спасибо

0  
2 Куаныш   (28.01.2016 09:17) [Материал]
ответы нужны

0  
1 Серикбаева   (11.11.2014 19:20) [Материал]
ответы нужны


Имя *:
Email:
Код *: