Главная » Статьи » Еңбекті қорғау

Өндірістік жарақаттану. Өндірістегі оқыс оқиғаларды тіркеу, талдау және тізбекке алу

Өндірістік жарақаттану. Өндірістегі оқыс оқиғаларды тіркеу, талдау және тізбекке алу

 

Өндірістік жарақат дегенімізқауіпсіздік техникасының талаптарын ескермегендіктен болатын жарақат.

Кәсіби ауру – қызметкердің еңбек міндеттерін орындауымен байланысты оған зиянды өндірістік факторлардың әсер етуінен туындаған созылмалы немесе қатты ауруы.

Жаракат (гр. Trauma жара, булшу) - қоршаган орта турлі факторларының әсерінен болған мушелерінің немесе улпаның анатомиялық бүтіндігінің бұзылуы.

Зақымдану деп мынандай жаракаттарды айтамыз, мысалы, механикалық, химиялық, термиялық, акустикалық, психиатрлық және т.б. Дене закымдалуы ауыр, аса ауыр және жәй зақымдалу болып бөлінеді. Адам өміріне қауіпті зақымдалуға жататындар: 1 - бас суйегіне, омыртқаға, ішкі, кеуде ұлпанына енетін жарақат; 2 - бас суйек күмбезімен тубінің ашык және жабык, сыныктары; 3 - ауыр дәрежедегі ми жаракаты; 4- адам өміріне қауіпті бас суйегіне ішкі қан құйылу; 5 - омыртка жотасының мойын белінің закымдалуы және т.б. Ауыр дене жаракатына адам өміріне барлык қауіпті дене жаракаттары жатады, оларға ауыр залалдар тигізген мынандай зардаптар жатады: көздің көрмей қалуы, саңырау болып қалу, немесе кез-келген мүшенің закымдалуы, психикалық ауру, денсаулыктын бұзылуына байланысты жұмыс кабілетінің үштен 6ip бөлігінің жарамсыз болып калуы.

Аса ауыр емес дене жаракаттарына, денсаулыктын бұзылу ұзақтығы үш аптадан жоғары (21 куннен аса) немесе жұмыс істеу кабілеттілігінің 10-нан 33% дейін төмендейтін өміріне аса қауіпті емес жаракаттар жатады.

Жеңіл дене жаракаттарына, денсаулыктың бұзылуы қысқа мерзімде (узактыгы 6 куннен астам, 6ipaK 3 аптадан артык емес) немесе сәл ғана еңбек кабілеттілігінен 10% дейін айырылатын жаракат турін айтады.

Қазақстан Республикасының Еңбек Кодекстің 37-тарауынан алынған үйінділер.

Өндіріске байланысты өндірістік жаракатты рәсімдеу реті, тіркеу және есеп беру сәйкестігі анықталады.

Әp6ip жазым туралы зардап шегуші немесе куәгер міндетті түрде жұмыс берушіге немесе жұмыс уйымдастырушысына хабарлауы қажет. Жазымды зерттеулер жұмысшыға қатысты, сондай - ақ маманданған дайындык алушыларға жургізіледі; оку орындарында окушыларға, олар аркылы маманданған тәжірибе бар, алғашкы маманданған жоспарды жүзеге асырушы окудан кейінгі маманданған білімі бар адамдарга немесе жұмыс 6epyшiгe жұмысты орындаганда; жұмысты орындауга шакырылган әскери кызмет-керлерге, әскери кызметі өтеуге катысы жок; соттын шешімімен еңбекке шакырылган бейнелерге; әскериленген апаттан кұткарушы бөліктердің жеке курамдары әскериленген кузет, төтенше салдарын кұткару бойынша еркіті топ мушелері мүлік пен адам өмірін сактау бойынша дулей зілзаланың зардаптары.

Еңбек ету барысында 6ip куннен Tinxi, одак да көп уакыт ішінде және туракты турде еңбек кабілеттігінен айырылу, немесе әлемге дейін алып келетін жұмысшының денсаулыгына зиян келтіру, өндірісте жазым ретінде карастырылады.

Жұмыс беруші зардап шегушіге алгашкы медициналык жәрдем беруге және оны денсаулык сактау уйымына жеткізуге міндетті, сондай - ак жазым болган орынын окиганы зерттеуді бастаганга дейін сактап кою кажет. Жұмыс беруші жазым туралы немесе жұмысшынын денсаулыгынын закымданганын дереу хабарлау керек: 1) еңбек жөнінде мемлекеттік органнын мемлекеттік еңбек инспекциясынын аумактык бөлімшелеріне, 2) қауіпті өндіріс нысаналарында жазымдар болган кезінде төтенше жагдайлардын алдын алу және оларды жою жоніндегі жергілікті органдарга; 3) жұмысшылар уйымын ұсынушыларына (кәсіподақ); 4) кәсіптік ауру немесе улану жағдайлары жөнінде халықтың санитарлык-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы жергілікті мемлекеттік органға; 5) қызметкер өкілдеріне; 6) кызметкердің өмірі мен денсаулыгына зиян келтіргені ушін жұмыс берушінің азаматтык-кукыктык жауапкершілігі сактандыру шартын жасаскан сақтандыру уйымына.

Осы тарауга сәйкес арнайы тексеруге тиіс жазым болган кезде жұмыс беруші: 1) жазым болган жердегі кукык қорғау органына; 2) өндірістік және ведомстволык бакылау мен кадагалаудың уәкілетті органдарына хабарлауга тиіс.

Өндірістегі жазымдарды тергеп-тексеру тәртібі:

өндірістегі жазымды тергеп-тексеруді жазым болған кезден бастап жумыс берушінің аіспамен жиырма төрт сагат ішінде курылатын, мынадай курамдагы комиссия жургізеді;

төрага - уйымның (өндірістік кызметтің) басшысы немесе онын орынбасары;

мушелері - уйымның еңбек кауіпсіздігі және енбекті коргау кызметінің басшысы және кызметкерлердің екш.

Жазым болган кезде учаскедегі енбек кауіпсіздігіне тікелей жауап беретін лауазымды адам тергеп-тексеруді жургізу кезінде комиссия курамына енгізіледі.

Арнайы тергеп-тексеруге:

ауыр немесе кісі өлімімен аякталган жазымдар;

зардап шеккен адамдар жаракаттарының ауырлык дәрежесіне карамастан, 6ip мезгілде ем және одан да көп кызметкерлер ушыраган топтык жазымдар;

катерлі уланудың топтык окигалары жатады.

1.        Жумыс берушінің - жеке тулганы өндірістегі жазымды тергеп-тексеруге жумыс

беруші немесе онын уәкілетті өкілі,кызметкерөлердің өкілі, жазымды тергеп-тексеруге шарт негізінде дешакырылуы мумкін енбекті коргау жөніндегі маман катысады.

2.         Катерлі улану жагдайында комиссиянын тергеп-тексеруінс халыктын

санитарлык-эпидемиологиялык салауаттылыгы саласындагы мемлекеттік органнын өкілдері катысады.

3.         Комиссиянын жумысына жумыс берушімен немесе зардап шеккен адаммен

тиісті шарттык катынастары бар сактандыру уйымының өкілі катысуга кукылы.

4.         Жазымды тергеп-тексеру мерзімі комиссия курылган куннен бастап он жумыс

кунінен аспауга тиіс.

Өндірістегі жазымдарды арнайы тергеп-тексеру ерекшеліктері:

1.     Жазымды арнайы тергеп-тексеруді мемлекеттік енбек инспекциясы органынын аумактык бөлімшесі курган комиссия мына қурамда жургізеді.

Төраға - мемлекеттік енбек инспекторы;

мушелері - жумыс 6epyшi және кызметкерлердің өкілі.

2.    Адам кайтыс болган топтык жазымдарды тергеп-тексеруді облыстын, республикалык маңызы бар каланын бас мемлекеттік енбек инспекторы баскаратын комиссия жургізеді;

3.   Қayinтi енеркәсіп объектілерінде болган жазымдар кезінде комиссия курамына төтенше жагдайлардын алдын алу және оларды жою жоніндегі мемлекеттік инспектор кіреді.

Техногендік сипаттағы төтенше жагдайлар кезінде болган жазымдар кезінде төтенше жагдайлардын алдын алу және оларды жою жоніндегі мемлекеттік инспектор арнайы тергеп-тексеру жоніндегі комиссияның төрагасы болып тагайындалады. Бул жағдай да мемлекеттік енбек инспекторы комиссия мүшесi болып табылады.

4.   Қайтыс болган адамдар саны уш адамнан бес адамга дейін болса. топтык жазымдарды тергеп-тексеруді енбек жоніндегі уәкілетті мемлекеттік орган, ал бес және одан да көп адам кайтыс болганда - Қазақстан Республикасынын Укіметі курган комиссия жургізеді

5.   Сараптамалык корытындыны талап ететін мәселелерді шешу ушін арнайы тергеп-тексеру жөншдегі комиссиянын торагасы уйымдардын мамандары. галымдар және бакылау-кадагалау органдары катарынан сараптамалык Kішi комиссиялар куруга кукылы.

Ауыр зардаптарга әкеп соккан немесе кісі өлімімен аякталған жазымды, кызметкерлердің топтык жазым және топтык катерлі улану жагдайын тергеп-тексеру енбек жоніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысандагы арнайы тергеп-тексеру актісмен реамделедь.

Арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комиссия төр агасынын келісімігсіз куәлерден, куәгерлерден жауап алуды, сондай-ак ресми тагайындалган

комиссиянын жумыс кундерінде кез келген 6ipeyдің немесе өзге де комиссиянын осы жазымга катысты катар тергеп-тексерулер жургізулуіне узіліс алу тыйым салынады.

¥йым объектілеріндегі жарылыстын, авариянын, кираудын және баска да жагдайлардын нәтижесінде зардап шеккен адамды (зардап шеккен адамдарды), жогалган адамды (жогалган адамдарды) 'іздеудің токтатылуын арнайы тергеп-тексеру жөніндегі комиссия авариялык-куткару бөлімше басшысынын және сарапшы мамандардын корытындысы негізінде айкындайды.

Өндірістегі жазымдарды тергеп-тексеру материалдарын рәсімдеу және оларды есепке алу:

1. Жазым туралы акт толтырылып, оган енбек кауіпсіздігі және енбеки коргау кызметінің және уйым бөлімшесінің басшылары,
сондай-ак уйым кызметкерлерінің өкілдері кол кояды және оны умыс беруші бектіп, уйымнын мерзімен расталады.

2.     Улану жагдайларында жазым туралы  халыктын санитарлык-эпидемиологиялык салауаттылыгы саласындағы мемлекеттік органнын өкілі де кол кояды.

Егер жумыс 6epyшi жеке тулга болса, жазым туралы акт толтырылып, оған жумыс беруші кол кояды және нотариалды турде расталады.

3.   Акт тергеп-тексеру материалдарына сәйкес рәсімделуге тиіс оларды есепке алу:

жазым туралы акт толтырылып, оган енбек кауіпсіздігі және енбекті коргау кызметінің және уйым бөлімшесінің басшылары, сондай-ак уйым кызметкерлерінің өкілдері кол кояды және оны жумыс беруші бектіп, уйымнын мерзімен расталады;

4. Акт тергеп-тексеру материалдарына сәйкес рәсімделуге тиіс. Әp6ip жазымды

тергеп-тексеру аякталганнан кейін жумыс беруші уш куннен кешіктірмей зардап шеккен адамга немесе оның сенімді адамына жазым туралы актіні беруге міндетті. актінің 6ip данасы жумыс берушімен тшеп шарттык катынастары бар сактандыру уйымына, ал екіншісі - мемлекеттік енбек инспекциясына жіберіледі.

Категория: Еңбекті қорғау | Добавил: admin_ (15.11.2013)
Просмотров: 15658 | Теги: талдау және тізбекке алу, Өндірістік жарақаттану. Өндірістегі | Рейтинг: 2.5/2
Всего комментариев: 0

Имя *:
Email:
Код *: