-->
Главная » Статьи » Еңбекті қорғау

Техника қауіпсізідігі негіздері. Өндіріс процесстері мен жабдықтар қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар.

Техника қауіпсізідігі негіздері. Өндіріс процесстері мен жабдықтар қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар.

 

         Мекемелерде еңбекті қорғаудың ең маңызды түрінің бірі – бояу түстері. Бояулардың түрлері санаулы ғана болу керек. Ескертпе түрлер қай кезде болса да, анық көрінуі тиіс. 12.4,026-76 стандарты бойынша қызыл, сары, жасыл және көк бояуларын таңдайды.

         Өндірістердегі бөлмелерді ақшыл-көк түспен бояйды. Шаң – тозаң көп болатын өндірістік бөлмелерді күлгін түсті бояумен. Ал ауыр жұмыс түрлеріне контраст бояулар көп болу керек. Себебі кез келген уақытта бір көз қараспен тез анықтау үшін. 

         Төтенше жағдайларды болдырмау үшін жасыл түспен бояйды. Мысалы техникалық машиналарының рычагтарын, қырқаяқтарын т.б. сол сияқты.    

         Қызыл бояу түрі – ол өте жоғары қауіпті жағдайдың болмауын ескертетін түрлердің бірі, мысалы рычагтар, кнопкалар. Ол бояумен белгі бар жерде құлап кетуіңіз, итеріп жіберуі, қысылып қалуыңыз, тайып кетуіңіз немесе тоқ соғуы т.б. ауыр жағдайлардың болуы мүмкін. Көп жерде ол бояумен бірге мына сөздер жазылады - "Огонь”, "Стоп”, "Запрещено”, "Явная опасность”, "Осторожно”.

         Бояуларды қалай болса солай жаға бермей материалдың көлеміне, тұрған орнына, тез көзге байқалатындығына қарай бояйды: 6 м20 мм, 6 – 20 м50 мм, 21 – 40 м100 мм, 41 – 70 м – 200мм.

         Сары бояу түрімен көбінесе құрылыс материалдарының қауіпті жағдай тудыратын түрлері боялады және де өндірістегі құрал – жабдықтардың талаптарын білместен қолданбауға керектігін ескертетін жабдықтарда болады.  

         Жасыл бояу түрі – құрал жабдықтардың ешқандай қауіпті жағдай туғызбайтынын алдын ала ескертетін бояулардың түрлері. Бұл бояулармен үлкен мекемелерден қысқартпа жолмен шығатын жерлері, аптекадағы шкафтар, жолдардағы светофорлар т.б. қауіпсіз деген жабдықтар.    Бұл бояу түрімен бірге кей жерледре "Путь свободен”, "Первая помощь”, "Выходить здесь”, с.с. терминдер болады.

         Санитарлық көз-қараспен мекемелердің қараңғылау бөлімшелерін, бұрыштарын ақ түсті бояумен боялады.

Бояулар тек бір түсті болмай контрсат түрінде боялады. Солардың бірі қауіпті сұйықтықпен толтырылған бактар – қызыл түске ақ бояумен полоска келтіріледі.

 

Жұмысты ұйымдастыру. Жауапты адамның іс - әрекеті. Жүктерді қорғау және тасымалдау нормалары.

 

Құқықтык және ұйымдық сұрақтары КР конститутциясы мен «Еңбекті қорғау» бойьнша Қазақстан Республикасының заң шығарушылық актілері негізінде қалыптасады ҚР заңдарының ішіндегі негізгілері:

-10.12.07 жылғы «ҚР еңбек кодіксі»;

-19.05.97 жылы өзгерген ҚР «Денсаулықты корғау туралы» заңы, 13.01.04 жылы, толыктырылған;

3.04.02 жылғы «Қауіпті өндірістік объектілердегі, өндірістік қауіпсіздік туралы.

-  27.03.97 жылы өзгерген «Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар туралы»,21.12.04 жылы толықтырылган,

«ҚР Азаматтык кодексі»; «Өрт қауіпсіздігі туралы».

Сонымен қатар «Еңбекті қорғаудын» қүқыктық негіздерін, зандық актіге әртүрлі юристік күші бар актілерден тұрады:

ҚР Президентінің бұйрығы; ҚР Басқармасының бұйрығы; сот шешімдері және абстрактілі сот шешімі, министрліктер мен ведомствалық бекітулер, өзінің компентенц шегіндегі орындаушы органдармен орындалған нормативті актілері.

Еңбекті қорғау бойынша осы актілер, негізгі нормативті - құқықтык актілежататындары: МЕСТ-тер

-         «Еқбек қауіпсіздігінің стандарттар жүйесінің мемлекеттік стандарттары»

-      мемлекеттік санитарлы - эпидеммиологиялық ережелер мен нормалар ( ережелер гигеналық нормативтер, санитарлы ержелер мен нормалар, СанЕмН, санитарлі нормалар).

-         қүрылыстық нормалар мен ережелер (ҚНмЕ), қүрылыс және жобалау бойыншц ережелер жиыны;

-      еңбекті қорғау бойынша сала аралык ережелер, «Еңбекті корғау» бойынша сала аралық типтік нұсқаулама;

-         «Еңбекті қорғау» бойынша салалық ережелер, «Еңбекті қорғау» бойынша типтік нұсқаулама.

-      қауіпсіздік   ережесі,   кондырғыларды   қауіпсіздігін   шеттету   ережесі,   Қауіпсіздік  бойынша нұскаулама.

Сала аралық ережелер, СНмЕ-лер жөне СанЕмН әрб.р 5 жылда жаңатылыптырады ал сонымен бірге ведомствалық нүсқаулар мен ережелер -3 жылдда жаңартылып отырады.

                                                             Заңды актілер

Манызды қүқыктық қүжаттар, ол 4.07.2001 жылы өзгерген, 3.032001 жылгы ҚР Басқарушылары бекіткен «еңбек әрекетімен байланысты, жұмысшылардың денсаулығынын закымдалуы мен сәтсіз жағдайларды ескеру мен зерттеу ережелері». Ережелер уайымдардағы кез-келген жеке меншіктіктін формасы мен сөтсіз жагдайлардьі есептеу және зертге тәртібін бекітеді сонымен бірге жеке меншік иелерінде.

Онда сәтсіз жағдайлармен байланысты қабылданған, өндірістегі сәтсіз Оцщ-аларды зерттеу туралы алгашқы кезекті шаралар жазу түрі және актінін формасы аталып көрсегідгең. Ережелерде өндірістік жарақат ретінде көрсетілген жағдайлар топталынған:

1)жүмыс орны тәртібівде, өндіріс қүралдары, жеке корғаныс қүралдарын даиындау мен жұргізукезінде,жұмыс  уакытынын аяқталуы 6ойынша   немесе   6асталар алдында

2)жұмыс ұйымдастырушы немесе жұмыс берушінін тапсырмасымен байланысты, өзінің міндетін немесе жұмысын орындаумен болған орнында немесе іс сапар уакытында және жұмыс орнында, жұмыс уакыты аралығьнда;

3)өндірістік зиянды жөне кауіпті әсерлердін нәтижесінде;

4)жұмыс уақытында, жұмысшы зерттеуінін жолы бойынша, жұмыс орнында қызмет ету объектілері арасындагы жылжумен байланысты әрекеттерді, жұмыс берішінің тапсырмасын орындауы бойынша әрекетгерді, жұмыс берушшіц тапсырмасын орындауы бойынша;

 

5)жұмыс берушінің көлігінде;

6)қызметтік жол жүруі үшін пайдалану құқығына жұмыс берушінің жазба түріндегі келісімі бар болған кездег, жеке келікте;

7)жұмыс берушінін бұйрығы бойынша, өзініц жөне басқа ұйымныц территориясына келген кезеңінде, сонымен бірге жұмыс берушініц жеке меншігін қорғау кезінде;

8)         жұмыс орны бойынша немесе іс сапары кезінде жұмысшынык қызметтік міндетін
орындауы кезінде, оны қасақана өлтіру жөне оны жаракаттауы.

Өндіріспен байланысты әрбір нақты жағдайды тексеріп комиссия анықтайды. Егер жұмысшыға, жұмыс берушініц қатесінен сәтсіз жағдайдын нөтижесіңде денсаулығына зиян келсе, онда Қазакстан Республикасының нормативті құқықтык актілері қарастырылған жағдайлар мен тәртіпте, егер жұмысшыға сактандыру салымы төленбейтін болса, жұмыс берушіні жазалайды.

ҚР 17.03.93 жылы өзгеріп, крсымша 28.06.2002 жылы толықтырылған Министрлер кабинетінін бұйрығымен бекітілген «Енбек кызметін орьгадаумен байланысты жұмысшылар мен кызметкерлердің денсаулығының зақымдалуы мен жеке меншігініц барлық шығынын есептеудің ұйымдык ережесіне» сөйкес зиян келтіру мөлшері 12 айда, орташа ецбек ақысы негізінде есептелінеді.

Егер жарақат алған жұмысшы, тұрғындарды өлеуметгік қорғау аймағындағы орталық орындаушы органдардыц территориялы бөлімшесінде көмек түрлерін (емдеу, косымша тамақтану, дәрі -дәрмек алу, медициналык тексеруден өту, санитарлы- курортгық емдеу, зиян шегушінің емделу орнына барып - қайтуына телем ақысын қоса алғанда), алмаса, ұйым жарақат алған жұмысшыға ецбек акысына қосымша жәрдем ақы береді жөне косымпіа шығынды төлейді.

Арнайы медициналык және тұрмыстық күтім қажет, зиян шегушіге, шығынды өрбір күтім түріне байланысты бірден кем емес есептік айлық көрсеткішінен боліп отырады.

Ұйым зиян шеккен жұмысшыға және оныц отбасы мүшелеріне және зардап шеккен жұмысшының қаза болуына байланысты шығынын төлеуге, тұрғын ауданныц төлемі бойынша жеңілдіктер жасауға, балалар мекемелеріндегі балалардын шығынын төлеуге, жалпы көлік түрлеріндегі жол ақысын төлеуге жөне басқа да көмек түрлерін көрсетуге міндетті.

15.01.98 жылы ҚР Министрлігініңенбек пен әлеуметгік қорғанысты енгізу бұйрығымен «Енбек жағдайы бойынша ұйымның өндірістік объектілерін аттестациядан өткізу туралы жағдаймен» сәйкес, объектіні аттестацидан өткізу мерзімі (3 жыдца 1 реттен көп емес) және кезектен тыс кайтадан аттестациядан өткізу, сонымен бірге комнссия мен оныц кұрамын аттестациядан еткізу және ұымдарды регламентгеу. Енбек шарты мея объектінін жарақат қауіптілігіне бағаны комиссия береді.

Қауіптілік пен еңбекті қорғау мен бақылаудағы Мемлекетгік басқару мев негізгі жағдайлар Берілген жағдай ҚР «Қауіпсіздік пен енбекті қорғау туралы» занымен регламенттеледі. Еңбекті қорғау мен қауіпсіздік облысындағы, бакылау, болжау, мемлекетгік басқару, ҚР Басқару орындарымен, баскарушы органдармен және оның территориясындағы бөлімшелерімен, сонымен бірге бұрынғы баскару органдарымен жүзеге асырылады. Осы занда «Еңбекті қорғау» аймағындағы құқыктары ұсынылған.

50 адамнан көп жұмысшысы бар, барлық үйымдарда, жұмыс беруші еңбек пен қауіпсіздік қызметін кұруға міндетгі және ол өзінің статусы бойынша, негізгі өндірістік қызметтермен тенестіріледі. 50 адамға дейінгі жұмысшы бар үйымдарда, «Еңбекті қорғау» бойынша міндеттері, жұмыс берушінің бұйрығы бояынша мамандыққа біріктіріліп басқарылады.

Енбекті корғау мен қауіпсіздік бойынша   заң шығарушылыкты сақтауды бақылау мен қадағалау түрлері келесідей бөлінеді:мемлекеттік; ведомствалық; ұйымдық.
Категория: Еңбекті қорғау | Добавил: admin_ (15.11.2013)
Просмотров: 9216 | Теги: Техника қауіпсізідігі негіздері. Өн | Рейтинг: 2.0/1
Всего комментариев: 0

Имя *:
Email:
Код *: